BAS Бухгалтерія

BAS Бухгалтерія — це готовий інструмент для вирішення завдань, пов’язаних з бухгалтерською службою підприємства. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «BAS Бухгалтерія» включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції щодо його використання» від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. За потреби користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки та розрізи аналітичного обліку.
Ціна програми BAS Бухгалтерія ПРОФ та КОРП
Назва програмного продуктуЦіна, ГРН.
BAS Бухгалтерія ПРОФ8 400,00
BAS Бухгалтерія ПРОФ (Комплект на 5 користувачів)16 200,00
BAS Бухгалтерія КОРП24 000,00
Функціональні можливості "BAS Бухгалтерія ПРОФ"
Облік «від документа» та стандартні операції

Основним методом відображення господарських операцій на обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. У них допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати стандартні операції – простий інструмент автоматизації, який користувач може легко та швидко налаштувати.

У «BAS Бухгалтерії» можна вести бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій у загальній інформаційній базі. У даній ситуації ролі окремих організацій можуть виступати фізичні особи — підприємці.

Облік товарно-матеріальних цінностей

Облік товарів, матеріалів та готової продукції реалізований згідно з положенням бух. обліку 9 «Запаси» та методичним вказівкам щодо його застосування. Підтримуються такі методи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • за середньою собівартістю
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО)
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі)

Для підтримки методів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні методи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Складський облік

За складами можна вести кількісний чи кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів та матеріалів з метою бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік можна вимкнути, якщо в ньому немає потреби.

У «BAS Бухгалтерії» реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. З інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і матеріально відповідальною особою. Для кожного складу може бути визначено матеріально відповідальну особу, водночас для одного складу може бути призначено лише одну відповідальну особу. Історія призначення відповідальних осіб зберігається.

Облік операцій з тарою

Автоматизовано операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподаткування таких операцій та розрахунків із постачальниками та покупцями.

Облік розрахунків із контрагентами

Облік розрахунків із постачальниками та покупцями можна вести як в іноземній валюті, так і у гривнях. Різниця в курсі кожної операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести як за договором загалом, так і із зазначенням конкретних документів розрахунків. Спосіб проведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік банківських та касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів та валютних операцій. Підтримується введення та друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції розрахунків з постачальниками, покупцями та підзвітними особами, внесення готівки на банківський рахунок та отримання готівки за грошовим чеком, придбання та продаж іноземної валюти, виплати (перерахування) заробітної плати, перерахування податків та внесків із заробітної плати. Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс та оплату. З касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік торгових операцій

Облік торгових операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації послуг та товарів. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Усі операції з оптової торгівлі враховуються у межах договорів із покупцями і постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, і відображення продажів за результатами інвентаризації. Нараховується акцизний податок з підприємствами роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця та постачальнику.

У «BAS Бухгалтерії» підтримується використання кількох типів цін, наприклад: «оптова», «дрібнооптова», «роздрібна», «закупівельна» та інші. Це спрощує відображення операцій надходження та реалізації.

Облік заробітної плати та кадровий облік

Облік заробітної плати та кадровий облік

В «BAS Бухгалтерії» ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи та за сумісництвом, зокрема внутрішнім. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

У цій системі автоматизовані такі процеси:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства з окладу, іншим нарахуванням та утриманням з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування
 • ведення взаєморозрахунків із працівниками до виплати зарплати та перерахування зарплати на карткові рахунки працівників
 • депонування
 • розрахунок регламентованих законодавством податків та внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій
 • формування відповідних звітів (з ПДФО, з ЄСВ)

Під час виконання розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю
 • пенсіонерів
Підтримка різних схем оподаткування

У «BAS Бухгалтерії» підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток та податок на додану вартість
 • податок на прибуток без податку на додану вартість
 • єдиний податок та податок на додану вартість
 • єдиний податок без податку на додану вартість
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб

 

 • Облік ПДВ

«BAS Бухгалтерія» дозволяє формувати та реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази («першої події») з ПДВ оперативний розрахунок під час проведення документів та відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту наприкінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного на час вступу, ведеться облік запасів у розрізі податкових призначень їх придбання.

 • Податковий облік з податку на прибуток

Податковий облік ведеться відповідно до розділу 3 ПКУ.
Поряд із бухгалтерським обліком доходів та витрат ведеться облік різниць, корегують фінансовий результат. З метою нарахування різниць, пов’язаних із амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ та НМА з метою бухгалтерського та податкового обліку.
За даними податкового обліку автоматично формується «Декларація з податку на прибуток».

 • Єдиний податок

«BAS Бухгалтерія» підтримує облік за спрощеною системою оподаткування.
Програма дозволяє реєструвати доходи та витрати (за потреби) юридичних та фізичних осіб — платників єдиного податку.
Автоматично формуються «Книга обліку доходів (доходів та витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності», а також декларації платника єдиного податку – юридичних та фізичних осіб.

Стандартні бухгалтерські звіти

«BAS Бухгалтерія» надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків та проводок у різних розрізах. Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість за рахунком, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Облік виробництва

Облік виробництва

Автоматизований розрахунок собівартості продукції та послуг, що випускаються основним та допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції та наданих послуг.

 • Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів та автоматичний розрахунок собівартості.

 • Облік непрямих витрат

Для загальних витрат виробництва реалізовано можливість їх розподілу згідно з показниками нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 «Витрати».
При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу номенклатурним групам продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі такі основи розподілу:

 • обсяг випуску
 • планова собівартість
 • оплата праці
 • матеріальні витрати
 • прямі витрати
 • окремі статті прямих витрат
Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачеві будь-якої миті отримати зведену та детальну інформацію про коректність даних. Усі перевірки об’єднані у групи:

 • положення облікової політики
 • аналіз стану бухгалтерського обліку
 • операції з каси
 • облік ПДВ
 • облік виробничих операцій
 • визначення фінансових результатів

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, що містять:

 • предмет контролю
 • результат перевірки
 • можливі причини помилок
 • рекомендації щодо усунення помилок
Регламентована звітність

До «BAS Бухгалтерії» включені обов’язкові звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики та державних фондів.
Регламентована звітність, що подається до податкових органів, може бути автоматично експортована у формат, затверджений державним органом, який реалізує податкову політику (до файлів з розширенням XML). Так звані «схеми» (файли з розширенням * .xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються та оновлюються разом із набором регламентованої звітності.

Конфігурація інтегрована із сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт». Сервіс «FREDO Звіт» надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність до різних державних органів
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) та роздрукувати документи
 • зашифрувати та підписати електронним цифровим підписом
 • надіслати звіти до контролюючих органів та отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням
 • зберегти на електронних носіях
 • отримувати розшифровку показників звітів «FREDO Звіт» у конфігурації

Користувачі можуть вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс «FREDO Звіт».
Тісна інтеграція сервісу «FREDO Звіт» з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних експортних файлів, а також отримувати розшифрування сум показників звітів сервісу «FREDO Звіт» у програмі.

Сервісні можливості

Програма також включає такі сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних — пошук довільного тексту за всіма об’єктами конфігурації (документами, довідниками тощо)
 • завантаження курсу валют з Інтернету
 • завантаження класифікаторів

Пошук даних

У конфігурації реалізовано повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або за точною фразою.

Керування доступом до облікових даних

Реалізовано можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних чи фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не тільки змінити, але навіть подивитися закриті для нього дані.

Робота з розподіленими інформаційними базами

У конфігурацію включені плани обміну розподілених інформаційних баз.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в Інтернеті, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отримано, помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережного каталогу.

До складу продукту «BAS Бухгалтерія» входить:

 • платформа Business Automation Framework, конфігурація BAS Бухгалтерія
 • посібник з обліку
 • купон на пільговий період супроводу в рамках сервісу ІТС
 • ліцензія на використання цього програмного продукту на одному робочому місці.
ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ


×
Scroll Up